TERUG

Leven met een dwangstoornis

ISBN :9031335622
pag. :127
jaar :2001
Uitvoering :Paperback

Beschrijving
De dwangstoornis komt vaker voor dan eerst gedacht werd. Ongeveer 2,6% van de totale bevolking heeft een dwangstoornis.Het gaat hierbij om serieuze klachten die zeer beangstigend kunnen zijn. Op de langere termijn kan een onbehandelde dwangstoornis tot allerlei extra problemen leiden: sociaal isolement en ernstige belemmeringen in het gezins- en beroepsleven.
Leven met een dwangstoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ. De boeken uit deze reeks zijn zowel voor de professional als voor de cliënt uiterst bruikbaar om meer inzicht te krijgen in diverse stoornissen.
Recensie(s)
NBD|Biblion recensie
Dwangstoornissen komen meer voor dan men veronderstelt; ruim 2,5% van de totale bevolking van ons land lijdt eraan. Mensen met dwangziekte of dwangstoornissen hebben serieuze klachten en zijn allereerst voor zichzelf een probleem; door hun dwangziekte wordt hun sociale netwerk bedreigd. Dwangstoornissen zijn behandelbaar en er is een aanzienlijke verbetering te bereiken in het klachtenpatroon van deze mensen. In dit boek, overzichtelijk en logisch gerangschikt, wordt achtereenvolgens uiteengezet hoe het typerende beeld van een mens met een dwangstoornis eruit kan zien. Begrippen als compulsief en obsessief worden goed uitgelegd. Vervolgens gaan de schrijvers in op de mogelijke oorzaken. Is er sprake van een erfelijke dispositie of zijn het de omgevingsfactoren die de klachten veroorzaken? Het kan ook zijn dat er in de hersenprocessen stoornissen aanwijsbaar zijn. Dwangziekte gaat vaak gepaard met onrust en angst, heel dikwijls ook met een stemmingsstoornis. De dagelijkse omgang met een dwangziekte vergt veel van de omgeving; die kan zich soms erg machteloos voelen, evenals de dwangzieke zelf. In een afrondend hoofdstuk wordt op de zelfwerkzaamheid en therapieen ingegaan. Met literatuuropgave en adressen. Een goed overzichtsboek.

(Biblion recensie, Drs. H. Menkveld)